โครงการยุวชนอาสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     ผศ.ดร. ทวี  วัชระเกียรติศักดิ์       รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย
     ผศ. ดร. สุดาใจ  โล่ห์วนิชชัย       รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
     1. ผศ.ดร.กนกพร  ฉิมพลี
     2. ผศ.รัตติกร  ศรีชัยชนะ
     3. อ. ชมชนก  ธนาวีราภรณ์
     4. ดร.ชุมพล  ชะนะมา
     5. ดร.รชานนท์  ง่วนใจรัก
     6. ผศ.ดร.อรรถวิทย์  สิงห์ศาลาแสง
     7. ดร.พงษ์เกษม  สิงห์รุ่งเรือง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
     นายอนุชา ศิริโภคานนท์
     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
     
นายสิรวิชญ์  ไทยมณี
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

วันที่เผยแพร่ 09 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้เผยแพร่ admin