โครงการยุวชนอาสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้นักศึกษาสำนึก รักชุมชน และเกิดความต้องการอยากจะพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
     2. เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานเพื่อท้องถิ่นเชิงลึกให้แก่นักศึกษา
     3. เพื่อสร้างกลุ่มการทำงาน ( Creative Think Tanks) เพื่อชุมชนให้แก่นักศึกษา
     4. เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ของนักศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ หรือแก้ปัญหาของชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

วันที่เผยแพร่ 09 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้เผยแพร่ admin