โครงการยุวชนอาสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการ


โครงการยุวชนสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนแบบองค์รวม จังหวัดนครราชสีมา
Young Creative develop a holistic Community

     สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในด้านการแข่งขันในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถของประเทศไทยไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจำเป็นต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งระบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งผลให้เกิดการยกระดับรายได้ และในขณะเดียวกันการพัฒนาดังกล่าวจะต้องส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำลดลง โดยการะบวนการพื้นฐานในการพัฒนาต้องมาจากการพัฒนาจากครอบครัว ชุมชนหรือท้องถิ่น และสังคมตามลำดับ เพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานแนวคิด “การต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีความตระหนักถึงการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สนองตอบนโยบายแห่งรัฐโดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งพัฒนาบัณฑิตและเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาและได้รับประโยชน์จากศักยภาพและองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม โดยให้นักศึกษาหรือบัณฑิตมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การกำหนดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาและบัณฑิตจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของความต้องการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองในทุกมิติ

     การที่จะทำให้เด็กและเยาวชนรักแผ่นดิน ถิ่นเกิด เกิดจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น "การสร้างคน" เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ ดังนั้นการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งในด้านวิชาชีพ วิชาชีวิต วิชาการ และวิชาชุมชน จะทำให้เยาวชนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามหลักการจัดการความรู้สามารถกำหนดเป้าหมายชีวิตตนเอง ปักธงชีวิตของตนเองได้ เป็น”เยาวชนพันธุ์ใหม่” ที่มีคุณค่า มีคุณภาพ สามารถที่จะใช้ชีวิตในชุมชนได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถค้นคิดเกิดกิจกรรมใหม่ๆ ในชุมชนพร้อมที่จะเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชน และมีการเชื่อมต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ในชุมชน และภายนอกชุมชนเพื่อมาหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

     โครงการยุวชนสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนแบบองค์รวม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการขยายผลองค์ความรู้และการจัดการความรู้ของเยาวชนสู่ชุมชนท้องถิ่น ที่มีการนำหลักการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้เป็นเยาวชนพันธุ์ใหม่ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความมั่นใจ และมีคุณค่าต่อครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น

กิจกรรมดำเนินโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ของนักศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพหรือแก้ปัญหาของชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
     1. โครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ่น ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
     2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ของชุมชนอย่างยั่งยืน
     3. โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และรักในถิ่นเกิดด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4. โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและการสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพโดยใช้การออกกำลังกายด้วยกีฬาวอลเลย์บอล

พื้นที่ดำเนินการ
     พื้นดำเนินการโครงการ แบ่งออกเป็น 2 อำเภอ 2 ตำบล ได้แก่
     1) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา เป็นพื้นที่ทีมีระยะห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประมาณ 14 กิโลเมตร และ
     2) ตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ทีมีระยะห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประมาณ  13 กิโลเมตร

วันที่เผยแพร่ 09 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้เผยแพร่ admin