มหาวิทยาลัย


วันที่:Monday,13 February 2017สร้างโดย:seree saikuea

ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

    การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แบ่งเป็น 4 ระยะ โดยมีเป้าหมายหรือจุดเน้นที่จะสร้างความเป็นเลิศใน 4 ประเด็นหลัก คือ การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตครู เป็นผู้นำด้านการพัฒนาท้องถิ่น เป็น Green University และ Smart University โดยมีรายละเอียดการดำเนินการแต่ละระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565)
 ในระยะแรกของการพัฒนามุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกด้าน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ระยะที่สองของการพัฒนามุ่งเป้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตครู โดยมีเป้าหมายให้ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2571-2575) ระยะที่สามของการพัฒนามุ่งเป้าสู่การเป็นเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2576-2580) ระยะที่สี่ ระยะสุดท้ายของแผนมีเป้าหมายในการเป็น Green and Smart University กล่าวคือการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของท้องถิ่น
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่น
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน