มหาวิทยาลัย


วันที่:Monday,13 February 2017สร้างโดย:seree saikuea

อัตลักษณ์ อัตลักษณ์อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

“ ที่พึ่งของท้องถิ่น 


 อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


สำนึกดี  หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกและตระหนักในความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสำนึกในความเป็นไทย และมีความรัก และความผูกพันต่อท้องถิ่น  
มีความรู้  หมายถึง  มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  
พร้อมสู้งาน  หมายถึง  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับงาน มีภาวะผู้นำในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง