มหาวิทยาลัย


วันที่:Monday,13 February 2017สร้างโดย:seree saikuea

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal)

2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศ

3. สร้างต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

5. บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล