มหาวิทยาลัย


วันที่:Monday,13 February 2017สร้างโดย:seree saikuea

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ1. ผลิตบัณฑิตที่สำนึกดี มีความรู้ และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
2. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
3. วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยและสากล
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การยอมรับในระดับสากล
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและสร้างสรรค์คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล
6. บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี