นศ.ภาษาไทย ม.ราชภัฏโคราช ผลงานดีเด่นระดับประเทศด้านการป้องกันยาเสพติด

วันที่:Tuesday,01 December 2020สร้างโดย:Admin

   เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุธยา สืบเทพ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นำนายฉัตรติกรณ์ แก้วประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๕ รองประธานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนระดับชาติ (ศอ.ปส.ย.) และที่ปรึกษา ศอ.ปส.ย.จ.นม. เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เพื่อรายงานผลในโอกาสที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด


  โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และให้กำลังใจแก่บุคคลและองค์กร ซึ่งได้ทำประโยชน์ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เปิดเผยให้สังคมได้รับทราบว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาวาระสำคัญในระดับประเทศ และระดับโลก