โอกาสมาถึงแล้ว...สำหรับนักศึกษาที่มีความมั่นใจ NRRU PRESENTER

วันที่:Friday,02 October 2020สร้างโดย:Admin

โอกาสมาถึงแล้ว...สำหรับนักศึกษาที่มีความมั่นใจ
NRRU PRESENTER

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งชาย-หญิง ที่มีความมั่นใจ มีบุคลิกภาพดี ร่วมสมัครเป็น NRRU PRESENTER นักศึกษาที่สนใจสามารถกรอกประวัติ ดังนี้

  ชื่อ …………………………………………
  สกุล …………………………………………
  ชื่อเล่น ………………………………..............
  สาขาวิชา …………………………………………
  คณะ …………………………………………
  ชั้นปีที่กำลังศึกษา ………………………………......
  Facebook …………………………………
  หมายเลขโทรศัพท์ …………………………………

พร้อมแนบรูปถ่ายชุดนักศึกษา และส่งมาที่ nrrupr@gmail.com (ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน)