ม.ราชภัฏนครราชสีมาโดยคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวศุภรัตน์ โพธิทอง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) “NRRU Zero Waste”

วันที่:Friday,12 June 2020สร้างโดย:Admin

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวศุภรัตน์ โพธิทอง นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) “NRRU Zero Waste”

   โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดี ประธานกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลชนะเลิศการประกวด จำนวน 5,000 บาท

   ซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดโอกาสให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการขยะ เพื่อร่วมมือร่วมใจกัน พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นมหาวิทยาลัยฯ ปลอดขยะ ก้าวสู่การเป็น NRRU Green University มหาวิทยาลัยฯ สีเขียวต่อไปในอนาคต