ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ ม.ราชภัฏโคราช ผลงานยอดเยี่ยม ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ ได้รับโล่รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ ปี 63

วันที่:Tuesday,02 March 2021สร้างโดย:Admin

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2563 โดย กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 

   การมอบโล่รางวัลครั้งนี้ ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีบทบาท/หน้าที่หลัก ประกอบด้วย บทบาท คือ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงาน และประสานงานทางด้านวิชาการ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน ในท้องถิ่นและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   นอกจากนี้ หน้าที่หลัก คือ 1) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และสนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายในท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก โครงการพัฒนาต่าง ๆ ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม 2) ศึกษา รวบรวม บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม โดยการวิเคราะห์และประเมิน สถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมและให้ส่งข้อมูล รวมทั้งรายงานสถานการณ์ไปยังศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมและแหล่งชุมชนโบราณ สผ. 3) สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในแต่ละท้องถิ่นอย่างถูกวิธี เป็นระบบ เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพที่อยู่โดยรอบแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ สวยงาม และโดดเด่น เฉพาะตัว ตลอดจนช่วยเหลือประสานงานและสนับสนุนให้มีกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมหรือเครือข่ายในชุมชน และเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายในท้องถิ่นให้สามารถดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4) ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่อื่นๆ ในกรณีที่ไม่มีหน่วยอนุรักษ์ฯ ตั้งอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ และ 5) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ในระดับท้องถิ่น