นศ. ราชภัฏโคราช สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรฯ

วันที่:Wednesday,22 April 2020สร้างโดย:Admin

   สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นางสาวสิปาง ภัทรานุกูลรัตน์ และนางสาวพัตรา แผ่วสูงเนิน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ในหัวข้อ ฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชในการกำจัดเห็บ (Rhipicephalus sanguineus) ซึ่งผลงานดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงฤทธิ์ฆ่าเห็บสุนัขของสารสกัดจากพืช และสามารถพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนการใช้สารเคมีได้ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมพงศ์ วงษ์มา พร้อมด้วย สัตวแพทย์หญิงพิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล วิสุทธิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

   การแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ การบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรของคณะ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานและการตกลงทำความร่วมมือกัน (MOU) ในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยกระดับมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและท้องถิ่น สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต