“ภาคภูมิใจ” ข้าราชการ ราชภัฏโคราช เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่:Wednesday,17 March 2021สร้างโดย:PR nrru

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำข้าราชการเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ กระทรวง อว. ได้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2563 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่ที่เหมาะสม

        ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำข้าราชการเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวน 12 ราย ดังนี้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรามหาวชิรมงกุฎ ประกอบด้วย รศ.ดร. ณภัทร น้อยน้ำใส และ รศ.วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราประถมาภรณ์ช้างเผือก ประกอบด้วย รศ.กรองทิพย์ ชัยชาญ รศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ รศ.เนตรชนก บัวนาค เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประกอบด้วย ผศ.ดร.ธวัช ตราชู นายประยง ชนางกลาง ผศ.เปรมวิทย์ ท่อแก้ว รศ.ดร. สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รศ.กนกวรรณ วุฒิกนกกาญจน์ ผศ.นุชตรียา ผลพานิชย์ และผศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์