นศ. ราชภัฏโคราช 1 ใน 12 คน ทั่วประเทศรับโล่รางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ปี 63

วันที่:Saturday,08 August 2020สร้างโดย:Admin

   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำ นายบัณฑิต รวยสันเทียะ ชั้นปีที่ 3 เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษาหรือบุคคลทั่วไป (อายุไม่เกิน 25 ปี) จากการส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563 เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน จำนวน 12 คน ซึ่งงานวันภาษาไทยแห่งชาติ จะมีการเผยแพร่เทปบันทึกโทรทัศน์ ออกอากาศ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เวลา 16.00-17.00 น.

   นอกจากนี้ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ได้นำ นายบัณฑิต รวยสันเทียะ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เพื่อรายงานผลการเข้ารับโล่รางวัล พร้อมรับโอวาทจากอธิการบดี ณ ห้องอธิการบดี ซึ่งการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องเยาวชนผู้ใช้ภาษไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้หวงแหน เกิดความรักภาษาไทย และสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม