ราชภัฏโคราช ได้รับการจดลิขสิทธิ์ งานวรรณกรรม จำนวน 7 ผลงาน

วันที่:Friday,30 October 2020สร้างโดย:PR nrru

            งานทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการยื่นคำขอความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์ในนามมหาวิทยาลัย ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่21 สิงหาคม2563 ซึ่งเป็นผลงานลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ จำนวน7 ผลงาน ดังนี้

                1. ชื่อผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการนำเข้า ส่งออก ในรายวิชาการนำเข้า ส่งออก ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบActive Learning สร้างสรรค์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา ธนาวุฒิ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

                2. ชื่อผลงาน การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนและอุโบสถวัดหมื่นไวย ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สร้างสรรค์โดย อาจารย์รุจาภา ประวงษ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         3. ชื่อผลงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยใช้ทฤษฎีและองค์ความรู้ทางศิลปะมาบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติ เพื่อพัฒนากระบวนการนำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนื้อหาของนักศึกษา ประจำหลักสูตรศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สร้างสรรค์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         4. ชื่อผลงาน ฐานทรัพยากรพืชท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างสรรค์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียมหทัย ชูพันธ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     5. ชื่อผลงาน การสร้างรายได้ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา สร้างสรรค์โดย อาจารย์สุรัตน์ หงษ์ไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา 
ธนาวุฒิ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

     6. ชื่อผลงาน การพัฒนาแนวทางเพื่อเสริมสร้างการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา สร้างสรรค์โดย ดร.อัญรัตน์ วิเชียร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ

         7. ชื่อผลงาน การเตรียมเส้นใยนาโนจากพอลิไวนิล แอลกอฮอล์ผสมกาวไหมด้วยวิธีการอิเล็กโทรสปินนิ่ง สร้างสรรค์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขทะเบียน ว.044209-13,.044216-17เป็นที่เรียบร้อยแล้ว