ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

วันที่:Friday,30 July 2021สร้างโดย:Admin

       ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 562/2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 563/2564 เรือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยได้กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นั้น
.............เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) มีความรุนแรงเพื่มมากชื้น โดยพบผู้ดิดเชื้อรายใหม่เพิ่มชื้นอย่างต่อเนื่อง และการแพร่ระบาดครั้งนี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน อาจทำให้การส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์มายังมหาวิทยาลัยล่าช้า เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงขอเลือนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จากวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564


เอกสารประกอบ

 ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน
ใบสมัคร