สำนักคอมพิวเตอร์เปิดให้จองใช้บริการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อใช้จัดการสอน การประชุม จัดกิจกรรมแบบออนไลน์

วันที่:Friday,16 July 2021สร้างโดย:Admin

  ซึ่งห้องเรียนอัจฉริยะ (Hybrid classroom) ถือเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นในศตวรรษที่ 21 และสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศบทบาทค่อนค้างสูงต่อการจัดการศึกษา โดยห้องเรียนอัจฉริยะมีจุดเน้นด้านของการมีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศหลากหลายของสื่อในรูปแบบต่าง ๆที่ก่อให้เกิดเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ห้องเรียนอัจฉริยะจะช่วยให้ผู้เรียนได้แสงหาความรู้มีปฏิสัมพันธ์กระบวนการสร้างองค์ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์
   อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สนใจสอบถามข้อมูลหรือขอใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ https://nrru.ac.th/computer/