การแข่งขัน ICDL Asia Digital Challenge

วันที่:Tuesday,27 July 2021สร้างโดย:Admin


   Digital Challenge 2021 มุ่งเน้นไปที่ทักษะดิจิทัลเชิงปฏิบัติที่จําเป็นสําหรับการทํางานที่หลากหลาย ระดับมืออาชีพสําหรับตลาดปัจจุบันและอนาคต เนื่องด้วยการให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลกในปีนี้การแข่งขันจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้พบกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบ และการใช้เครื่องมือแอปพลิเคชันสํานักงาน

การแข่งขันเปิดให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
   • ประเภทที่ 1:นักเรียนมัธยมศึกษาอายุระหว่าง 13-17 ปี
   • ประเภทที่ 2:นักศึกษาระดับอุดมศึกษาอายุระหว่าง 18-25 ปี

"นักเรียนอายุ 17 ปีที่อยู่ในจูเนียร์คอลเลจ โพลีเทคนิคหรือโรงเรียนอาชีวศึกษาอื่น ๆ จะตกอยู่ภายใต้ประเภทที่ 2 (ระดับอุดมศึกษา)

=== อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ===

=== เว็บไซต์ https://icdlasia.org/digital-challenge-2021/  ===