แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการรักษาความปลอดภัยของบริษัท รักษาความปลอดภัยมารวยสกลนครเซฟตี้การ์ด จำกัด ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่:Wednesday,07 April 2021สร้างโดย:Admin

      แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรักษาความปลอดภัย ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวม และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงให้บริการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

      จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ใช้บริการในส่วนดังกล่าว ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าวนี้จะขอบพระคุณอย่างยิ่ง


===คลิกเพื่อทำแบบประเมิน===