ขอเชิญชวน มาร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย หลากลาย หลายหลากศิลป์ ภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสระในตัวเอง”

วันที่:Tuesday,04 May 2021สร้างโดย:Admin

ขอเชิญชวน มาร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย หลากลาย หลายหลากศิลป์
ภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสระในตัวเอง”เพื่อนำผลงานเข้าร่วมแสดงงาน

   ในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” (The Artist of Auspicious Grace) หมายถึง ศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะ งดงามหลากหลายแขนง อันเป็นศรี เป็นมิ่งขวัญและเป็นมงคลยิ่ง แด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการออกแบบ 

   ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ ๆ ด้านศิลปะร่วมสมัยใน ๔ สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ สาขาคีตศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการออกแบบ ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร และศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๔ สาขาในรูปแบบการอบรมออนไลน์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

วิทยากรผู้ให้ความรู้และร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย
   อาจารย์สมเถา สุจริตกุล ศิลปินศิลปาธร สาขาคีตศิลป์
   อาจารย์นิมิตร พิพิธกุล ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง
   ศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
   อาจารย์สกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
   อาจารย์นาถนิศา สุขจิตต์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
   คุณคำหอม ศรีนอก บรรณาธิการอิสระ   คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
   คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษสาขาทัศนศิลป์ สาขาคีตศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการออกแบบ

โดยร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย หลากลาย หลายหลากศิลป์ อย่างมีส่วนร่วม Collaboration ART PROJECT ภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสระในตัวเอง”
   -ลายเส้นสีสันจิตรกรรม ทัศนศิลป์
   -ลายลักษณ์อักษร กวี กลอน วรรณกรรม
   -ลายบรรเลงเพลง ดนตรี ขับร้อง
   -ลายงานออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก ดีไซน์
   -ลายงานปั้น ประติมากรรม สื่อผสม
   -ลายลีลา รำเต้น เล่นละคร
   -ลายหัตถศิลป์ถักทอ จักสาน


ผลงานศิลปะร่วมสมัยของผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมจัดแสดง ในงาน “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Korat 2021 ”
ผู้สมัครสามารถอ่านรายละเอียดของโครงการ การรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา https://www.nrru.ac.th/
หรือเพจ FB:การเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย สู่ชุมชน หรือสมัครผ่าน google form:http://bit.ly/ocacnrru
ได้ตั้งแต่วันนี้ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หรือ แสกน QR code