แจ้งขอเลื่อนการปัจฉิมนิเทศผ่านระบบออนไลน์

วันที่:Friday,09 April 2021สร้างโดย:Admin


 ตามที่ มหาวิทยาลัยแจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศออนไลน์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไปนั้น สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบรายวิชาเรียนและผลการเรียนของนักศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

และจะเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในต้นเดือน พฤษภาคม 2564

        ดังนั้น จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเข้าปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ให้สอดคล้องตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา โดยจะเลื่อนการปัจฉิมนิเทศออนไลน์เป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


                                                                         จึงเรียนมาโปรดทราบโดยทั่วกัน