ทำเนียบผู้บริหาร


วันที่:Monday,25 September 2017สร้างโดย:webmaster

ทำเนียบผู้บริหาร


   ตั้งแต่อดีต  โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมประจำมณฑลนครราชสีมา  จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   พ.ศ. 2466-2476                  ขุนศุภลักษณ์ศึกษากร (เจียม ศุภลักษณ์)

   พ.ศ. 2476-2478                  ขุนสุบงกชศึกษากร (นาก สุบงกช)

   พ.ศ. 2478-2485                  นายช่วง  จันทรมะโน

   พ.ศ. 2485-2489                  นายสมชาย ดวงจันทร์

   พ.ศ. 2489-2502                  นายอรรจน์ วิวัฒน์ สุนทรพงศ์

   พ.ศ. 2502-2508                  นายสุรินทร์ สรสิริ

   พ.ศ. 2508-2508                 นางสาวฉวีวรรณ ดุลยจินดา

   พ.ศ. 2508-2517                 นายสนอง  สิงหะพันธุ์

   พ.ศ. 2517-2519                  นายพจน์ ธัญญขันธ์

   พ.ศ. 2519-2520                 นายทวี  ท่อแก้ว

   พ.ศ. 2520-2522                 นายประธาน จันทร์เจริญ

   พ.ศ. 2522-2528                  รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร์  ศรีคุณ

   พ.ศ. 2528-2532                  รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงส์พันธุ์

   พ.ศ. 2532-2535                  ดร.บัณฑิต  วงษ์แก้ว

   พ.ศ. 2535-2538                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ทองงอก

   พ.ศ. 2538-2542                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย เดชตานนท์

   พ.ศ. 2542-2546                  รองศาสตราจารย์เชิดชัย  โชครัตนชัย

   พ.ศ. 2546-2556                  ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.เศาวนิต  เศาณานนท์

   พ.ศ. 2556-2561                  รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล

   พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์