ครุศาตร์ ม.ราชภัฏโคราช เสริมสร้างผู้นำเยาวชน พัฒนานักเรียน ม.ปลาย เป็นคนเก่ง ดี มีจิตอาสา

วันที่:Monday,05 April 2021สร้างโดย:PR nrru

        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ชมรมเครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบ (Youth leadership for tomorrow:YLT) เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช เพื่อเสริมสร้างผู้นำเยาวชนเก่ง ดี และมีจิตอาสา ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีเป็นที่ปรึกษาโครงการ 

        การจัดโครงการครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดพื้นที่ Learning Zone ครั้งแรก โดยกิจกรรมได้จัดให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่สอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ในการเต็มเติมศักยภาพผู้นำ ผ่านนวัตกรรมหลักสูตรเสริมสร้างผู้นำเยาวชนเก่ง ดี และมีจิตอาสา โดยมีโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 10 แห่งให้ความสนใจและคัดเลือกผู้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนกว่า 150 คน มีทีมวิทยากรและครูอาสา จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มาถ่ายทอดความรู้ จากภาพความสำเร็จและต่อยอดโครงการ คาดว่าจะเกิดเครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านเก่ง ดี และมีจิตอาสาในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น ที่สามารถขยายผลสู่เพื่อนเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน ชุมชน และสังคมในจังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของเยาวชนให้มีภาวะผู้นำต้นแบบ มีศักยภาพและขีดความสามารถที่ตั้งอยู่บนฐานของคุณธรรม อันจะนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของโลกต่อไป