ราชภัฏโคราช จับมือ กรมราชทัณฑ์ น้อมนำแนวพระราชดำริฯ ต่อยอดสู่ “เรือนจำท่องเที่ยววิถีใหม่ แก้ไขผู้ก้าวพลาด สร้างโอกาสสู่สังคม”

วันที่:Monday,05 April 2021สร้างโดย:PR nrru

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง หัวหน้าโครงการ นำอาจารย์และนักศึกษา จัดแสดงผลงานนวัตกรรมจากโครงการ “การใช้ประโยชน์จากไผ่และดิน ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเขาพริกอย่างยั่งยืน” เข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดโครงการ เรือนจำท่องเที่ยว “Cook &Coffee @ เขาพริก เกษตรท่องเที่ยววิถีใหม่ แก้ไขผู้ก้าวพลาด สร้างโอกาสสู่สังคม” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ต่อยอดมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ที่ทรงพระราชทานแนวทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมมาปรับใช้ภายในเรือนจำ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้การเกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กันไป

        โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากไผ่และดิน อาทิ แยมหน่อไม้ ข้าวเกรียบหน่อไม้ บรรจุภัณฑ์จากกาบไผ่ ลอดช่องหน่อไม้ไผ่ทองสยาม และเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตหลังพ้นโทษ รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาดูงาน สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไป