APIC NRRU นำตัวแทนเกษตรกร รับใบรับรองมาตรฐาน KOS เป็น “เกษตรอินทรีย์ 5 ดี วิถีคนโคราช”

วันที่:Monday,05 April 2021สร้างโดย:PR nrru

        ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริ (APIC NRRU) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ ได้นำตัวแทนเกษตรกรเข้ารับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา (Korat Organic Standard:KOS) โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบใบรับรอง KOS และให้กำลังใจแก่ตัวแทนเกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์ภายในการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมีนาคม 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช 

        การเข้ารับใบรับรอง KOS ครั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาได้มีนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และพัฒนาเมืองโคราชสู่เมืองอาหารปลอดภัย พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ (APIC NRRU) และภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดนครราชสีมาให้ขยายวงกว้างออกไปได้มากยิ่งขึ้น โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน KOS จากศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ (APIC NRRU) สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกอำเภอที่ทำงานในพื้นที่ และคณะกรรมการกำกับการรับรองมาตรฐาน KOS จากส่วนราชการ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร ได้เกิดการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบทั่วไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรที่ผ่านการประเมิน รอบแรกจำนวน 120 ราย จาก 24 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา