กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

วันที่เผยแพร่ 14 สิงหาคม 2563
ผู้เผยแพร่