กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เอกสารดาวน์โหลด

งานกิจกรรมนักศึกษา

     แบบฟอร์ม   ขออนุญาตดำเนินโครงการ (แบบ กนศ. 1-1)     ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม   ขออนุญาตดำเนินโครงการ (แบบ กนศ. 1-1 คณะ)     ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม   ขออนุญาตจัดกิจกรรมนักศึกษา (แบบ กนศ. 1-2)     ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม   ขออนุญาตจัดกิจกรรมนักศึกษา (แบบ กนศ. 1-2 คณะ)     ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม   สัญญาการยืมเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา (แบบ กนศ. 1-3)     ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  แบบขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา (แบบ กนศ. 1-6)     ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  แบบขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา (แบบ กนศ. 1-6 ชมรม)     ==คลิ๊กที่นี่==

 

งานบริการและสวัสดิการ

แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  ==คลิ๊กที่นี่==

แบบฟอร์ม คำขอใช้สิทธิกองทุนสวัสดิภาพ ==คลิ๊กที่นี่==

 

งานบริหารทั่วไป

     แบบฟอร์ม  บันทึกข้อความ   ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  ใบสำคัญรับเงิน   ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร   ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708   ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  บันทึกข้อความ ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษา (สำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษ)   ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  แบบบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน (สำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษ และนักศึกษาทุน สกอ.)   ==คลิ๊กที่นี่==

วันที่เผยแพร่ 25 มิถุนายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin