มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

จดหมายข่า

ฉบับที่ 1 ปีที่ 2
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2564

ฉบับที่ 11 ปีที่ 1
ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2563

ฉบับที่ 10 ปีที่ 1
ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2563

ฉบับที่ 9 ปีที่ 1
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2563

ฉบับที่ พิเศษ ใบประกาศเกียรติคุณ LESS
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2563

ฉบับที่ 8 ปีที่ 1
ประจำวันที่ 01 สิงหาคม 2563