กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / วัตถุประสงค์

ปรัชญา       

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการด้วยความเต็มใจ

 

วิสัยทัศน์      

กองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการคลังของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

พันธกิจ        

1. การให้บริการด้านการคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. บริหารการคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

วัตถุประสงค์        

1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้
2. เพื่อส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย ให้มีระบบบริหารงานเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศด้านการเงิน การบัญชี ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชีอย่างมีคุณภาพ
5. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกองคลังได้รับการพัฒนาด้านทักษะด้านการฝึกอบรมและการบริการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
                  

วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2561