กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บุคลากร

ทำเนียบบุคลากร  กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


นางอารีรัตน์  แก่นกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง / รักษาราชการแทนหัวหน้างานบัญชี
 

นางสาวยุพา  เบือนขุนทด
รองผู้อำนวยการกองคลัง / หัวหน้างานการเงิน
 
     งานการเงิน     

นางสาวยุพา  เบือนขุนทด
รองผู้อำนวยการกองคลัง / หัวหน้างานการเงิน
 

นางสาวพัชรภร  เมธาจิตรทิวา
นักวิชาการเงินและบัญชี / รองหัวหน้างานการเงิน
 

 

นางเพ็ญศรี  พุ่มพฤกษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นางสาววรรณวิไล  สีมา
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นางนิษฐา  ท่วมประจักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นางกรรณิกา  งามวงศ์รณชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นางวิจิตรา  ประจันตะเสน
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นางธัญญลักษณ์  พิลาสมบัติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นางสาวกัญญวีร์  จิรทันตศิลป์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นางสาวเยาวรัตน์  ปลั่งกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นางสาวชนินทร์ธรณ์  ชื่นโพธิ์กลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
     งานบัญชี     

นางอารีรัตน์  แก่นกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี / รักษาราชการแทนหัวหน้างานบัญชี
 

นางสาวทัศนีย์  คล่องขยัน
นักวิชาการเงินและบัญชี / รองหัวหน้างานบัญชี
 

นางสาวภาวิณี  สอนพวง
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
     งานบริหารทั่วไป     

นางสาวรภัสกุล  ไกรสูงเนิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป
 

นางสาวรัมย์ประภา  บุญทะระ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2561