กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การจัดการความรู้ กองคลัง

เอกสารเผยแพร่   

ปีงบประมาณ 2564

แนวทางการเบิกจ่าย ค่าจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการณ์ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

   คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

เอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายเพื่อส่งกองคลัง (โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)

   คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน(โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)

   คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ 2562

► คู่มือเอกสารหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► แผ่นพับเอกสารหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ

     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด 

 

การจัดเรียงลำดับเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายเพื่อส่งกองคลัง

     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน  

     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

 แผ่นพับการพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

 

ปีงบประมาณ 2559

► คู่มือการโหลดเอกสารระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เฉพาะผู้รับบำนาญ) ปีงบประมาณ 2559  

     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► แผ่นพับสวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2559  

     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลดแผ่นที่ 1  ดาวน์โหลดแผ่นที่ 2

► แผ่นพับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2559

     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลดแผ่นที่ 1  ดาวน์โหลดแผ่นที่ 2

► แผ่นพับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2559

     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลดแผ่นท่ี่ 1  ดาวน์โหลดแผ่นที่ 2

► คู่มือการพิมพ์สลิปเงินเดือน (เฉพาะพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การจัดการความรู้กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2559  

     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินประกัน (เฉพาะนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) การจัดการความรู้กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2559  

     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► คู่มือการพิมพ์ใบเบิกสวัสดิการ (เฉพาะพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การจัดการความรู้กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2559  

     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

 

ปีงบประมาณ 2556

► คู่มือการตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการจัดการความรู้กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2556 (ฉบับปรับปรุง)  

     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้เผยแพร่ adminweb