กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คู่มือการปฏิบัติงาน กองคลัง

ปีงบประมาณ 2565

► คู่มือการพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

 

ปีงบประมาณ 2564

► คู่มือการยืมเงินทดรองราชการปีงบประมาณ2564

 คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

 

ปีงบประมาณ 2563

► คู่มือการพิมพ์รายงานครุภัณฑ์ และค่าเสื่อมราคา ณ วันสิ้นปีงบประมาณในระบบ MIS

 คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

 

► คู่มือขั้นตอนการจัดทำเอกสารสัญญายืมเงินทดรองราชการในระบบ MIS

 คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

 

ปีงบประมาณ 2562

► คู่มือเอกสารหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► แผ่นพับเอกสารหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► การเรียงลำดับเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายเพื่อส่งกองคลัง
     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน
     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

 

ปีงบประมาณ 2561

► คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานภาค กศ.ปช.
     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิก-จ่ายเงินสมทบประกันสังคม
     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

 

ปีงบประมาณ 2560

► คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำข้อมูลรายเดือน และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1ก พิเศษ)
     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด
► คู่มือการปฏิบัติงาน การรับเงินเคาน์เตอร์

     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด
 

ปีงบประมาณ 2559


► คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา
     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน
      คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (ค่าสอน ค่าประธานโปรแกรมภาคปกติ
     เงินราชภัฏเสริมโอกาส) คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน งบกศ.ปช. (ค่าสอน ค่าดำเนินการ)
     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายบำเหน็จลูกจ้างช่าวต่างประเทศ
     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าเช่าบ้าน และค่าตอบแทนผู้บริหาร
     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด 1  2  3  4  5  6  7

 

 ปีงบประมาณ 2558

► คู่มือการปฏิบัติงาน การยื่นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.3 และภงด.53
     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

 

 

วันที่เผยแพร่ 22 พฤศจิกายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin