กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดต่อเรา

 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ  (อาคาร 9)  ชั้น 1  เลขที่  340  ถนนสุรนารายณ์ 

ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  0 9940 00287 93 3

วันที่เผยแพร่ 06 พฤศจิกายน 2561
ผู้เผยแพร่ admin