กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม สำหรับนักศึกษา                                                            

► แบบฟอร์มบัตรค่าประกันของเสียหาย (สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อประกาศจบ)  คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด 

► แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online   คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์ม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา          

► แบบฟอร์มใบเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► แบบฟอร์มใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ แบบ 6006 คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด 

► แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด 

► แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด 

► แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด บก.111   ดาวน์โหลด บก.4231

► แบบฟอร์มบันทึกข้อความมอบหมายบุคลากรยืมเงินทดรองราชการประเภทเงินนอกงบประมาณ  คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด 

► แบบฟอร์มแจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อนสำหรับปีภาษี ล.ย.01 คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด 

► แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online  คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► บันทึกข้อความ ขอรับรองผู้มีสิทธิ์เบิกค่าอาหาร  คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► ใบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดิน คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► ใบแจ้งการชำระเงิน (เบิกเกินส่งคืน) คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► ใบประมาณการยืมเงินทดรองค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/จัดประชุม/อบรม/โครงการต่างๆ คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

บันทึกข้อความ ขออนุญาตยืมเงินทดรองราชการ คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

► แบบแจ้งความประสงค์การขอรับหลักประกันสัญญาคืน(กรณีหลักค้ำเป็นเงินสด) คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

 

วันที่เผยแพร่ 06 พฤศจิกายน 2561
ผู้เผยแพร่ admin