กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงาน และขั้นตอนวิธีการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการสำหรับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

21


กองคลังราชภัฏโคราชรับรางวัล ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี วันศุกร์แต่งชุดผ้าไทย พบกันยกมือไหว้ กล่าวคำทักทาย “สวัสดี”

32


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อกำหนดตำแหน่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน สำหรับบุคลากรกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

37


ประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงประกาศการยืมเงินทดรองราชการ

40


ขอเชิญประชุม แจ้งชี้แนวทางการจัดการทำรายงานค่าเสื่อมราคาประจำปีงบประมาณ 2563

55


กิจกรรม 5 ส กองคลัง

52


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน สำหรับบุคลากรกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

47


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

53


วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

55


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และก่อให้เกิดวินัยทางการเงินการคลัง "กองคลังอุ่นใจ"

51